Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego HRM Institute

Dzień dobry!

Cieszymy się, że interesują Cię produkty, które oferujemy. Zanim przejdziesz do zakupów zapoznaj się z Regulaminem sklepu, w którym znajdziesz informacje m.in. na temat złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do HRM Institute Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-701), ul. Zabłocie 19A/57, nr NIP 6793229610, KRS 0000942365.

Jeśli masz pytania możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@hrminstitute.pl.

Życzymy udanych zakupów!

Zespół HRM Institute

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.     Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2.     Zarejestrowany klient – osoba, która posiada konto w Sklepie.

3.     Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,

4.     Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://employerbrandingbeztajemnic.pl/index.php/regulamin-sklepu/,

5.     Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://employerbrandingbeztajemnic.pl/index.php/sklep/

6.     Platforma kursów online – platforma internetowa działająca pod adresem https://employerbrandingonline.pl/

7.     Sprzedawca – HRM Institute Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-701), ul. Zabłocie 19A/57, nr NIP 6793229610, KRS 0000942365.

 

II. Postanowienia wstępne

1.     Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie, takich jak e-booki, webinary, nagrania audio i video, karty pracy, pliki do druku i inne.

2.     Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3.     Do zrobienia zakupów w Sklepie nie jest konieczne spełnienie przez Kupującego szczególnych warunków technicznych. Wystarczające są:

a.     dostęp do Internetu,

b.     standardowy system operacyjny,

c.     standardowa przeglądarka internetowa,

d.     posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.     W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.

5.     Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

6.     Zakazane jest dostarczanie przez kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

7.     Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

 

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.     Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2.     Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia nie wymaga zakłożenia konta w Sklepie.

3.     Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.

4.     Umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne.

5.     Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6.     Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w poprawnego funkcjonowania Sklepu. W przypadku zauważenia przez Kupującego jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu powinien o nich zawiadomić Sprzedawcę.

7.     Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@hrminstitute.pl. Składając reklamację Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszystkie reklamacje w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail podany przy reklamacji.

 

IV. Produkty fizyczne

1.     Realizacja zamówienia dotyczącego produktów fizycznych następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres wskazany przez Kupującego.

2.     Czas realizacji zamówienie nie powinien być dłuższy niż dwa dni robocze, chyba że co innego wynika z opisu produktu w sklepie. Produkty w przedsprzedaży mogą mieć wskazany przyszły termin realizacji.

3.     Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.

4.     Przesyłka zostanie dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym ze sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

 

V. Prawa własności intelektualnej

1.     Sprzedawca informuje niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2.     Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

VI. Złożenie zamówienia

1.     Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient, albo bez zakładania konta użytkownika na stronie Sprzedawcy.

2.     Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie wskazanych tam danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia. W czasie składania zamówienia Kupujący wybiera również sposób dostawy zamówionych produktów oraz wybór sposobu płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

3.     W zależności od przedmiotu zamówienia między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta umowa określonego rodzaju:

a.     w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,

b.     w przypadku produktów cyfrowych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

4.     Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

5.     W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest zakup treści cyfrowych, kliknięcie w przycisk kończący składanie zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

6.     Jeżeli w trakcie składania zamówienia Kupujący zadeklarował wybór płatności online, po potwierdzeniu złożenia zamówienia zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez operatora płatności w celu opłacenia zamówienia. W przypadku zadeklarowania płatności przelewem bankowym, po potwierdzeniu złożenia zamówienia zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia i instrukcją dokonania płatności. Zamówienie powinno zostać opłacone w ciągu trzech dni roboczych od zawarcia umowy.

7.   W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

8.   Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

 

VII. Płatność

1.   Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2.   Operatorem płatności elektronicznych, w tym płatności kartą płatniczą, jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3.   Jeżeli Kupujący zażądał wystawienia faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4.   Możliwe jest również zastosowanie indywidualnych zasad dotyczących płatności lub dostarczania faktur – w tym celu konieczne jest skontaktowanie się ze sprzedawcą drogą mailową lub telefoniczną i ustalenie tych zasad.

 

VIII. Wykonanie umowy

1.     Realizacja zamówienia obejmującego produkty elektroniczne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

2.     W przypadku kursów on-line, dla Kupującego zostanie utworzone konto na platformie kursów on-line, a dane dostępowe zostaną przesłane w wiadomości e-mail.

3.     W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.

4.     W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

a.     korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

b.     nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie osobom trzecim,

c.     nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

5.     W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

6.     Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h, chyba, że z opisu produktu w Sklepie wynika inny termin dostawy zamówienia (w szczególności dotyczy to przedsprzedaży).

7.     Zamówienie obejmujące produkty fizyczne uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego.

 

IX. Odstąpienie od umowy Konsumenta

1.     Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

2.     Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

3.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.     Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem.

5.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.     Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

X. Odpowiedzialność za wady

1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.     Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4.     Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej

5.     Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

6.     Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

XI. Dane osobowe i pliki cookies

1.     Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2.     Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

3.     Sklep wykorzystuje technologię cookies. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://employerbrandingbeztajemnic.pl/index.php/privacy-policy-2/

 

XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

3.     zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

4.     zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

5.     skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

6.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

7.     Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XIII Postanowienia końcowe

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.     Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

3.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

4.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2020.

5.     Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie pdf.